Vi beskæftiger os i væsentligt omfang med køb og salg af erhvervs- og udlejningsejendomme, køb og salg af private boliger, nybyggeri (typehus eller arkitekttegnet hus), naboretlige problemstillinger, lejeretlige tvister, stiftelse af andelsboligforeninger og ejerforeninger og retssager om mangler ved fast ejendom mv.

 Entrepriseret

Et byggeri eller byggeprojekt kræver præcise og klare aftaler. Aftaler, der skaber klarhed over parternes pligter og rettigheder. Gode entreprise- og rådgiveraftaler minimerer risikoen for tvister og sikrer, at parterne på forhånd har afstemt de forventninger, de har til hinanden. Vi har stor erfaring med udarbejdelse og forhandling af entrepriseaftaler, både på entreprenør- og bygherreside, herunder også sikkerheds- og finansieringsaftaler med tilknytning til byggeriet.

Vi bistår også bygherrer og developere med udvikling af nye projekter. Vi sørger for at få bundet trådene sammen mellem bl.a. developer, entreprenør og byggefinansierende bank, således at den eller de opførte ejendomme kan sælges som projektsalgscase eller udlejningscase mv.

Vi rådgiver også private og forbrugere i forbindelse med indgåelse af bygge og entrepriseaftaler angående opførelse af en-familiehuse. Dette uanset om aftalen indgås med et typehusfirma som f.eks. Lind & Risør, HusCompagniet, Eurodan-huse eller med en total- eller hovedentreprenør, der bygger efter tegninger udarbejdet af en arkitekt.

Hvis der er opstået problemer i forbindelse med et byggeri, har vi stor erfaring med syns- og skønssager samt sagkyndige beslutninger. Ligesom vi ofte repræsenterer byggeriets parter i forbindelse med voldgift og retssagsbehandling.

Ejendomshandler

Vi rådgiver om og berigtiger rigtig mange ejendomshandler om private boliger, såsom huse, sommerhuse, villalejligheder, ejerlejligheder og andelsboliger, ligesom vi udarbejder lejekontrakter i sager om forældrekøb.

Det er vigtigt, at du er bevidst om, at ejendomsmægleren repræsenterer sælger og dennes interesser i en ejendomshandel, og at du som køber selv skal sørge for at have din egen advokat, der kan varetage dine interesser under hele processen i forbindelse med køb af ejendommen.

Vi gennemgår købsaftalen og alle tilhørende dokumenter, herunder bl.a. advokatforbehold, tilstandsrapport, elinstallationsrapport, ejerskifteforsikringstilbud, forsikringsforhold, energiforhold, miljøforhold, servitutter og lokalplaner samt generalforsamlingsreferater og årsregnskaber i en ejerforening.

Vi rådgiver dig om alle de juridiske aspekter i sagen, herunder bl.a. om betydningen af, at der er en nedgravet olietank på grunden, om der er indskrænkninger i anvendelsesmulighederne, om ejerforeningen/grundejerforeningen er forgældet, ligesom vi sørger for kontrol af skøde, refusionsopgørelse samt korrespondance med banker og realkreditinstitutter.

Advokatforbehold

Hvis du vælger at underskrive købsaftalen, inden du taler med os, skal du sørge for at underskrive den med et advokatforbehold. Hvis du sørger for dette, så er aftalen ikke bindende for dig, før vi har godkendt den, hvilket først sker, når vi har gennemgået alle købsaftalens dokumenter og drøftet dem med dig. Det betyder, at, hvis du efter vores rådgivning beslutter, at du ikke ønsker at købe ejendommen alligevel, koster det dig ikke andet end omkostninger til os at annullere handlen. Advokatforbeholdet kan også benyttes til efterfølgende at genforhandle pris eller vilkår, hvis en gennemgang af købsaftalens dokumenter måtte vise forhold, som ikke umiddelbart var oplyst for dig, da du skrev under på købsaftalen, f.eks. at ejendommen efter nærmere undersøgelser viser sig i dårligere stand end først antaget.

Hvis du derimod vælger at underskrive købsaftalen uden advokatforbehold, så har du en lovbestemt fortrydelsesret, hvorefter du kan træde tilbage fra handlen indenfor 6 hverdage, men du skal betale en godtgørelse herfor til sælger på 1 % af købesummen.

No Cure No Pay

Vi tilbyder ikke No Cure No Pay, fordi vi lægger vægt på alene at varetager dine interesser. Vi ønsker ikke, at vores rådgivning fremstår således, at vi bevidst undlader at påpege forhold eller vilkår i handlen til ulempe for dig, blot fordi vi ved, at vi kun opnår salær, såfremt handlen bliver til noget. Du betaler os for vores rådgivning, og du skal kunne stole på, at der ikke er nogen uvedkommende interesser, der påvirker os i de råd og den vejledning, vi giver dig.

Dokumenter i forbindelse med en ejendomshandel

Vi modtager og gennemgår en række dokumenter i forbindelse med en ejendomshandel. Det er nødvendigt for, at vi kan danne os et overblik over, hvad det præcist er, som du køber, og på den baggrund være i stand til at give dig den fornødne juridiske rådgivning.

De dokumenter, som vi typisk modtager, er bl.a. købsaftalen, salgsopstillingen, tingbogsattesten, BBR-ejermeddelelsen, ejendomsdatarapporten, energimærkningsrapporten, jordforureningsattesten, servitutter og forsikringer. Vi modtager videre eventuelt en tankattest (hvis der er en nedgravet olietank på ejendommen), en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport samt et ejerskifteforsikringstilbud, hvis der er tale om køb af et hus, hvor sælger har tilvalgt huseftersynsordningen. Vi modtager endeligt vedtægter, generalforsamlingsreferater og regnskaber for ejerforeningen, hvis der er tale om køb af en ejerlejlighed.

 • Købsaftalen

Købsaftalen er den juridiske aftale mellem dig og sælger. Det er ejendomsmægleren, der udarbejder købsaftalen for at hjælpe sælger med at få solgt sin ejendom. Det er vigtigt, at du læser købsaftalen godt igennem, inden du skriver den under, da du herefter er bundet af aftalen.

Vi anbefaler altid, at du underskriver en købsaftale med et advokatforbehold, således at din advokat har tid til (typisk 3-5 hverdage) at gennemgå købsaftalen med tilhørende dokumenter og rådgive dig om handlen, samtidig med at du med et advokatforbehold har mulighed for at kunne træde tilbage fra handlen omkostningsfrit.

 • Salgsopstillingen

Salgsopstillingen er ejendomsmæglerens præsentation af ejendommen, og den indeholder typisk en beskrivelse af ejendommen sammen med en plantegning og billeder af ejendommen. Herudover indeholder salgsopstillingen bl.a. oplysninger om kontantpris, købers kontantbehov i forbindelse med købet, bruttoudgift og nettoudgift, boligareal og eventuelt kælderareal, grundareal, ejerudgift, energimærke, offentlig ejendomsvurdering, ejendomsskat, ejendomsværdiskat, grundværdi, tilbehør, servitutter m.v., anvendelsesudgifter (el, vand, varme og gas), oplysninger om forurening, renovation, grundejerforening og finansieringsforslag. 

 • Servitutter

Servitutter er begrænsede rettigheder over fast ejendom, såkaldte aftaler vedrørende en konkret ejendom. Servitutter skal tinglyses for at være gyldige, og de fremgår således af tingbogen.

Servitutter knytter sig oftest til en bestemt matrikel, idet de sætter nogle begrænsninger for brugen af ejendommen for en part og nogle rettigheder for en anden part.

Eksempler på servitutter kan f.eks. være begrænsede rettigheder vedrørende højden på din hæk, om der må holdes en bestemt type husdyr på din grund (f.eks. høns), om du skal være medlem af en grundejerforening, om andre har brugsret til ejendommen i form af f.eks. en færdselsret eller en jagtret, om der findes en forkøbsret til ejendommen, og hvor du må bygge på grunden.

 • Nedgravet olietank

På nogle grunde befinder der sig en ”ældre” nedgravet olietank. En sådan olietank kan betyde en stor ekstraregning for dig, såfremt du ikke er opmærksom på denne. Det skyldes, at den muligvis ikke er korrekt tømt for olie, således at der er risiko for, at grunden er forurenet. Vi vil rådgive dig om forholdet vedrørende en nedgravet olietank, således at du ikke kommer til at betale en overordentlig stor regning for at rense grunden eller står i den situation, at du køber en usælgelig grund.

 • BBR-ejermeddelelsen

BBR-ejermeddelelsen indeholder bl.a. oplysninger om ejendommens matrikelnummer, opførelsesår og ejendommens areal, antal værelser og toiletter samt badeværelser.

Der er ofte uoverensstemmelse mellem BBR-ejermeddelelsen og de faktiske forhold på en ejendom.

 • Tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er en skriftlig skadesrapport (udarbejdet af en byggesagkyndig), der viser dig, hvilke synlige skader, der er på ejendommen. Det kan f.eks. være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader. Tilstandsrapporten afdækker også tegn på skader eller fysiske forhold, der kan udvikle sig til en skade. Tilstandsrapporten består også af sælgers oplysninger om ejendommens tilstand.

Tilstandsrapporten er en del af huseftersynsordningen, der er indført i forlængelse af loven om forbrugersikkerhed ved køb og salg af fast ejendom. Den er tænkt som sikkerhed for, at du som køber får en idé om, hvad det er, du køber.

Det er ikke alt i boligen, der bliver gennemgået. Den bygningssagkyndiges gennemgang omfatter blandt andet ikke sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand, småting, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi særlig meget, løsøre, udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg samt installationer uden for bygningerne.

Tilstandsrapporten fortæller ikke noget om, hvad det vil koste at udbedre en skade på ejendommen, og der er ikke en direkte sammenhæng mellem den karakter, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden.

Derfor anbefaler vi altid, at du gennemgår boligen sammen med en bygningssagkyndig, som du selv har valgt. Her kan du få uddybet og forklaret bemærkninger i tilstandsrapporten og få et estimat på, hvad det vil koste at udbedre de skader, der er angivet, samt få en idé om, hvorvidt der inden for den nærmeste fremtid er andre vedligeholdelsesarbejder, der skal sættes penge af til.

 • Elinstallationsrapporten

Elinstallationsrapporten er en skriftlig skadesrapport (udarbejdet af en autoriseret elinstallatør), der viser dig, hvilke synlige skader, der er på elinstallationerne, og rapporten handler primært om ulovlige forhold ved ejendommens elinstallationer, som kan indebære risiko for personskade eller brand.

Elinstallationsrapporten består derudover af sælgers oplysninger om elinstallationernes funktionsdygtighed.

Elinstallationsrapporten er en del af huseftersynsordningen, der er lavet for at sikre dig mod uforudsete økonomiske overraskelser, når du køber et hus.

Det er ikke alt i boligen, der bliver gennemgået. Elinstallatørens gennemgang omfatter blandt andet ikke bagatelagtige forhold, såsom slid, der er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, utilgængelige elinstallationer, udendørs elinstallationer (f.eks. fritstående havebelysning) og hårde hvidevarer.

Vi anbefaler altid, at du gennemgår boligen sammen med din egen autoriseret elinstallatør. Her kan du få uddybet og forklaret bemærkninger i elinstallationsrapporten og få et estimat på, hvad det vil koste at udbedre de mangler, der er angivet, samt få en idé om, hvorvidt der inden for den nærmeste fremtid er andre ulovlige forhold, der skal sættes penge af til.

 • Ejerskifteforsikringstilbuddet

Du kan tegne en ejerskifteforsikring på dit hus, hvis sælger har valgt huseftersynsordningen, dvs. sælger har betalt for en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport på huset. Sælger skal tilbyde dig at betale halvdelen af forsikringspræmien på det forsikringstilbud, som sælger har indhentet. Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker, men det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet.

En ejerskifteforsikring dækker som udgangspunkt skjulte skader ved ejendommen, f.eks. omkostningerne til at udbedre skjulte skader, som ikke er omtalt i tilstandsrapporten og omkostningerne til at udbedre ulovlige elinstallationer og funktionsfejl, som ikke er omtalt i elinstallationsrapporten.

Særligt for ejerlejligheder

 

 • Ejerforening

En ejerforening er en slags driftsfællesskab mellem ejerne af lejlighederne i en ejendom. Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og andre fælles anliggender for medlemmerne. Når du køber en ejerlejlighed, bliver du automatisk medlem af ejendommens ejerforening.

Når du køber en ejerlejlighed, ejer du ejerlejligheden, mens du ejer de øvrige dele af ejendommen f.eks. tag, ydermure og grunden i sameje med de andre lejlighedsejere i ejerforeningen. Du får derfor også et økonomisk fællesskab med de andre lejlighedsejere, og du har derfor udover udgifter til din egen lejlighed også udgifter til den fælles drift af ejendommen.

Alle beslutninger vedrørende ejendommen træffes på generalforsamlingen i ejerforeningen. Der holdes ordinær generalforsamling en gang årligt, og der holdes eventuelt ekstraordinære generalforsamlinger.

 • Ejerforeningens vedtægter

Ejerforeninger er underlagt ejerlejlighedsloven, som indeholder bestemmelser såvel om, hvilke ejendomme der kan opdeles i ejerlejligheder, som om de grundlæggende regler for ejerforeninger.

Ud over reglerne i ejerlejlighedsloven bliver ejerforeninger også reguleret af egne vedtægter. Økonomi- og Erhvervsministeriet har udarbejdet en normalvedtægt for ejerforeninger, der gælder, hvis ejerforeningen ikke har vedtaget egne vedtægter. De fleste ejerforeninger har, udover normalvedtægten, vedtaget supplerende regler.

Når du køber en ejerlejlighed, er du forpligtet til at respektere ejerforeningens tinglyste vedtægter. Vedtægterne er en samling af de regler, som gælder for ejerforeningen. Det kan f.eks. være regler om ejerforeningens ledelse, regnskab, revision, vedligeholdelse af ejendommen, udlejning og udgiftsfordelingen blandt lejlighedsejerne.

 • Generalforsamlingsreferater

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt. Nogle gange afholdes der også ekstraordinære generalforsamlinger, hvis det f.eks. er nødvendigt at afholde en før eller efter den ordinære generalforsamling.

Der skal efter hver generalforsamling udarbejdes et referat af mødet. Referatet viser, hvordan det går i ejerforeningen, og hvad der er truffet af beslutninger. Her vil det f.eks. fremgå, hvis ejerforeningen har vedtaget et større renoveringsprojekt.

Det er derfor meget vigtigt, at du kender indholdet af de seneste års generalforsamlingsreferater, inden du køber en ejerlejlighed, således at du ved, hvilke udgifter m.v., du påtager dig ved at købe en ejerlejlighed i den konkrete ejerforening.

 • Ejerforeningens regnskaber og kommende budget

Ejerforeningens regnskaber og kommende budget giver dig et billede af foreningens økonomi. Du kan således se, om foreningen er gældsat, og om foreningen i de forgangne år havde et positivt eller et negativt resultat. Du kan ligeledes se, om der i foreningen er hensat penge til opsparing til vedligeholdelse og andre projekter i foreningen, ligesom du kan se, hvordan pengene forvaltes i foreningen, og om foreningen har taget højde for kommende udgifter.

Det er derfor meget vigtigt, at du kender ejerforeningens seneste regnskaber og kommende budget, inden du køber en ejerlejlighed, således at du ved, om du køber en ejerlejlighed i en forening med en sund økonomi.

 • Ejerforeningens husorden

En husorden (ordensreglement) regulerer en række praktiske forhold i ejerforeningen. Det kan f.eks. være regler om, hvorvidt man må holde husdyr, hvor sent der må spilles høj musik, hvor cykler og barnevogne skal placeres, og hvor på fællesarealet børn må lege.

I foreningens vedtægter vil det ofte være angivet, hvilke sanktioner der vil være, hvis husordenen ikke respekteres. Det kan f.eks. være, at der ved første overtrædelse bliver givet en advarsel, og at lejlighedsejeren ved gentagne overtrædelser bliver pålagt at fraflytte lejligheden.

Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i foreningens husorden, inden du køber en ejerlejlighed, så du er sikker på, at det er regler, du kan leve under.

 • Vedligeholdelsesplan for ejendommen

En del ejerforeninger har en 10-årig vedligeholdelsesplan for deres ejendomme.

Vedligeholdelsesplanen beskriver ejendommens nuværende tilstand og hvilke vedligeholdelsesarbejder, der forventes at komme på ejendommen inden for 10 år.

Vedligeholdelsesplanen indeholder således en tilstandsvurdering af ejendommen, og den gennemgår typisk forhold som bl.a. faldstammer, tag, vandinstallationer, kloaksystem, vinduer, facader og altaner. Til hver enkelt bygningsdel har vedligeholdelsesplanen en plan for vedligeholdelsen af den pågældende del set hen over de næste 10 år.

I vedligeholdelsesplanen kan du således se de enkelte udgifter til ejendommens enkelte bygningsdele indenfor de næste 10 år, og du får derfor et overblik over, hvor meget du skal bidrage økonomisk, såfremt du køber en ejerlejlighed i den konkrete ejerforening.

Nybyggeri (typehus eller arkitekttegnet hus)

Vi har stor erfaring med rådgivning til private forbrugere i sager, hvor enten et typehusfirma (såkaldt typehusbyggeri), fx Lind & Risør, HusCompagniet, Eurodan-huse, eller en total- eller hovedentreprenør skal bygge et nyt hus.

Du skal selv sørge for at have din egen advokat, der kan varetage dine interesser under hele processen i forbindelse med indgåelse af aftalen med typehusfirmaet. Advokaten modtager bl.a. entreprisekontrakten, byggetilbuddet og materialevalget. Du skal derfor ikke underskrive entreprisekontrakten, før du taler med os, ellers skal du sørge for at underskrive den betinget, således at aftalen kun er bindende for dig, såfremt vi kan godkende den.

Vi gennemgår entreprisekontrakten med tilhørende dokumenter, og vi rådgiver dig om alle de juridiske aspekter i sagen.

Entreprisekontrakten

Entreprisekontrakten er den juridiske aftale mellem dig og det typehusfirma, der skal bygge huset for dig. Entreprisekontrakten fastsætter bl.a. bestemmelser vedrørende købspris, betalingsbetinger, tidsplan, dagbøder, byggeriets kvalitet, byggeriets udførelse og materialer.

Entreprisekontrakten kan være omfattet af standardaftalevilkårene i ABT18 (almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed) eller AB-Forbruger (almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere), som skal sikre, at du og byggefirmaet aftaler præcis, hvad arbejdet går ud på, og hvad I hver især forpligter jer til.

Selvom din aftale er omfattet af vilkårene i AB18 eller AB-Forbruger, skal du lade os gennemgå aftalen dels for at tjekke, at alle basale oplysninger er i orden, dels for at sikre, at aftalen ikke indeholder urimelige vilkår for dig, og endeligt for at sikre, at aftalen er tilpasset dine konkrete ønsker til byggeriet. Hvis du gør dette, så minimerer du risikoen for eventuelle ubehagelige overraskelser senere hen i byggeprocessen.

Lokalplaner

Lokalplaner kan fastsætte regler for, hvad der må bygges på grunden, hvordan det må se ud, og hvad der i øvrigt sker i området. Lokalplaner kan derfor begrænse dine muligheder for at bygge lige netop det hus, som du ønsker.

Byggesagkyndig

Vi anbefaler, at du har din egen byggesagkyndige med på råd i byggeprocessen. En byggesagkyndig kan løbende holde øje med byggeriet, som det skrider frem, og måske opdage fejl og mangler, inden de opstår. På samme måde kan den byggesagkyndige være behjælpelig i forbindelse med gennemgangen af byggeriet ved afleveringen.

Projektkøb

Vi har stor erfaring med rådgivning til private forbrugere, hvor du skal købe en ejendom, der endnu ikke er bygget.

Købsaftalen

Købsaftalen er den juridiske aftale mellem dig og det firma der skal bygge huset for dig. Købsaftalen fastsætter bl.a. bestemmelser vedrørende købspris, betalingsbetinger, tidsplan, dagbøder, byggeriets kvalitet, byggeriets udførelse og materialer.

Vi vil bl.a. være opmærksom på, om der skal opføres andet byggeri i området, som kan få indflydelse på f.eks. din udsigt, om der er bestemmelser om, at du som køber må tåle, at ejendommen bliver mindre end først antaget, om sælger frit må ændre i materialevalg, hårde hvidevarer og farver, om der er dagbøder ved forsinkelse af byggeriet, og om der er mulighed for at tilbageholde en del af købesummen, indtil sælger har udbedret eventuelle fejl og mangler.

Byggesagkyndig

Vi anbefaler, at du har din egen byggesagkyndige med i processen, som løbende kan holde øje med byggeriet, som det skrider frem, og måske opdage fejl og mangler, inden de opstår. Den byggesagkyndige kan ligeledes medvirke i forbindelse med en gennemgang af ejendommen for eventuelle fejl og mangler ved aflevering af ejendommen.

Naboret

Vi har stor erfaring med rådgivning til private i sager om naboretlige stridigheder.

De naboretlige grundsætninger, også kaldet de naboretlige grundregler, handler om forholdet mellem dig og dine naboer. Du skal vise hensyn over for dine naboer, og du er som ejer forpligtet til ikke at påføre dine naboer større gener, end hvad der efter områdets karakter anses for rimeligt.

De naboretlige grundsætninger er ikke en lov, men derimod nogle grundsætninger, der sætter grænser for, hvor meget du som nabo skal tåle af gener fra din nabo.

Reglerne er udviklet via retspraksis, og der findes derfor ikke en liste over de forskellige gener, som er omfattet af den naboretlige beskyttelse.

De typiske gener er støj, lugt, røg, støv, stråling, gener fra træer osv. I forbindelse med nabostridigheder er der tale om et objektivt ansvar, dvs. man er ansvarlig, uanset om man kan bebrejdes generne.

Formålet med naboretten er at beskytte ejere, lejere og andre brugere af fast ejendom mod uretmæssige hindringer i at udnytte og bruge den faste ejendom. De naboretlige grundsætninger fastslår, at hvis du krænker en nabo kan dette medføre erstatning og/eller påbud om ophør af den aktivitet, der krænker din nabo.

Betingelsen for, at du kan gøre et naboretligt ansvar gældende, er, at den naboretlige tålegrænse er overskredet. Hvad der præcist ligger i dette udsagn er uklart, og det må afgøres konkret i hver enkelt sag.

Efterhånden som de offentligretlige regler som lokalplaner og byplanvedtægter regulerer et område bedre, har de naboretlige grundsætninger fået en mindre betydning end tidligere.

Er du uenig med dine naboer vedrørende hækken, eller benytter naboer din grund, fx ved en færdselsret eller ved overtrædelse af byggelinjer eller byggehøjder, kan vi også hjælpe dig.

Lejeret

Vi har stor erfaring i rådgivning af enten udlejer eller lejer i sager vedrørende udarbejdelse og fortolkning af lejekontrakter.

Lejer er som hovedregel særligt godt beskyttet i lejeloven. Med en lejekontrakt er det muligt for udlejer efter aftale at fravige nogle af lejelovens beskyttende regler. Der er dog nogle specifikke krav til, hvordan særlige vilkår i en kontrakt skal formuleres, ligesom der er nogle bestemmelser i lejeloven, som ikke kan ændres i en kontrakt.

Uanset om du er lejer eller udlejer, kan det være svært at gennemskue, hvad du skriver under på i kontrakten. Derfor er det en rigtig god ide at gennemgå lejekontrakten sammen med din advokat, så du undgår unødige konflikter i lejeforholdet.

Vi gennemgår lejekontrakten og kigger bl.a. på følgende juridiske forhold:

 • Depositum og forudbetaling.
 • Lejens størrelse.
 • Tidsbegrænsning.
 • Fremleje.
 • Udlejers opsigelse.
 • Lejers opsigelse.
 • Krav til opsigelsesformen.
 • Istandsættelse ved fraflytning.
 • Indkaldelse til flyttesyn.
 • Ophævelse af lejemål.
 • Misligholdelse.

Såfremt der er konflikter mellem udlejer og lejer, kan man i visse sager klage til Huslejenævnet. Alle kommuner i landet har pligt til at oprette et Huslejenævn. Inden du beder nævnet om at tage stilling til din sag, skal du først tage kontakt til din lejer (hvis du er udlejer) eller til din udlejer (hvis du er lejer) og søge en løsning på konflikten. Lykkes det ikke, kan du anmode nævnet om at vurdere din sag. Det koster 312 kr. (2019) at indbringe en sag for Huslejenævnet. Gebyret er dog 520 kr. (2019) for indbringelse af sager om forhåndsgodkendelse af huslejen for ejer- og andelsboliger.

Vi kan hjælpe dig med at indbringe din sag for Huslejenævnet. Huslejenævnet behandler følgende typer af sager:

 • Lejens størrelse, herunder regulering af lejen, vand- og varmeregnskaber.
 • Parternes pligt til renholdelse og fornyelse under lejeforholdet.
 • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning.
 • Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning.
 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet, herunder hensigtsmæssigheden i ejendomme med mere end seks beboelseslejligheder.
 • Rimeligheden af aftaler mellem udlejeren og beboerrepræsentationen om forbedringsarbejder.
 • Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste.
 • Størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet.
 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse.
 • Lejerens råderet efter lejelovens § 29, stk. 8.
 • Udlejerens ret til at disponere over lejerens arealer til brug for tagetagelejemål.
 • Urimelige vilkår for lejemål af værelser, herunder udlejerens opsigelse.
 • Manglende overholdelse af husordenen – kun indbringes af udlejer.

De sager, som Huslejenævnet ikke har kompetence til at behandle, fordi de falder uden for nævnets område, skal i stedet indbringes for Boligretten. Hvis Huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, fx vidneafhøringer, syn og skøn m.v., kan nævnet afvise sagen og henvise parterne til at indbringe den for Boligretten.

Huslejenævnet kan bl.a. ikke behandle:

 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål. Dog kan nævnet behandle visse tvister om opsigelse af værelseslejemål.
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet.
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.

Hvis en sag ikke kan afgøres ved Huslejenævnet, eller hvis lejer eller udlejer er utilfredse med nævnets afgørelse, kan man i stedet anlægge en retssag ved Boligretten. Boligretten adskiller sig fra almindelige domstole ved at have mulighed for at tilknytte tre dommere til en sag. Den ene dommer vil repræsentere udlejers interesser, den anden repræsenterer lejers interesser, og den tredje er dommer ved byretten.

Vi kan hjælpe dig med at indbringe din sag for Boligretten, ligesom vi også kan repræsentere dig under sagens behandling ved denne ret.

Andelsboliger & andelsboligret

Vi har et indgående kendskab til andelsboligretten, herunder regler om stiftelse, overdragelse, finansiering, reguleringsklausuler, tvangssalg mv.

Vi yder løbende rådgivning til en lang række andelsboligforeninger, herunder som sparringspartner for bestyrelsen i forhold af væsentlig betydning for foreningen.

Vi yder videre rådgivning til privatpersoner, der ønsker at købe eller sælge en andelsbolig.

Vi har stor erfaring med stiftelse af andelsboligforeninger, herunder rådgivning af lejere, der ønsker at benytte sig af forkøbsretten i lejeloven.

Når lejerne modtager tilbud om at overtage ejendommen på andelsbasis, har de 10 uger til at træffe beslutning om, hvorvidt de vil slå til. Dette er ganske kort tid til at træffe en så væsentlig beslutning.

Vi tilbyder at afholde et uforpligtende møde med initiativgruppen i en ejendom og på dette møde nærmere redegøre for håndtering af sagen, herunder gennemgå de hovedpunkter, vores rådgivning og arbejde vil omfatte. Vi betragter stiftelse af en andelsboligforening som en samlet pakke og påtager os derfor gerne at varetage alle opgaver, der knytter sig til stiftelsen – juridiske, økonomiske såvel som praktiske.

Tvangsauktion

Fabritius Tengnagel & Heine har i mange år fast varetaget flere realkreditinstitutioners sager angående tvangsauktion over fast ejendom. Vi har herved opnået et indgående kendskab til og en specialisering i håndteringen og gennemførelsen af tvangsauktioner over fast ejendom.

Vi rådgiver kreditorer, panthavere, udlægshavere mv., der ønsker fyldestgørelse via tvangsauktion.

Vi rådgiver også virksomheder og privatpersoner, der har købt eller ønsker at købe fast ejendom på tvangsauktion.

Administration

Vi ejer en omfattende ejendomsadministration: Ejendomsadministrationen 4-B A/S

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Advokat
Winnie Bøgelund Norvold
Email: wbn@dklaw.dk
Tel: +45 33 13 69 20

Partner
Thomas Bøgelund Norvold
Email: tbn@dklaw.dk
Tel: +45 33 13 69 20