Retstvister skal afgøres i en retssal!
… eller skal de?

Konflikter mellem to eller flere parter afgøres traditionelt set i en retssal, men retssager er ressourcekrævende, både omkostnings- og tidsmæssigt. Som alternativ kan parterne søge en konflikt løst ved mediation.

Hvad er mediation?

Mediation er en effektiv, fleksibel og mere direkte form for konfliktløsning gennem struktureret forhandling, og giver i mange tilfælde giver et hurtigere og mere tilfredsstillende resultat for de involverede parter end en langvarig og omkostningstung domstols- eller voldgiftprøvelse af en tvist.

Når alle forhandlinger er gået i hårdknude og banen er kridtet op, er mediation erfaringsmæssigt en konfliktløsningsmodel, som begge parter får et fornuftigt resultat ud af, og som desuden giver mulighed for reetablering af involverede parters forliste samarbejdsrelation.

Mediation er en forhandlingsproces, der bistås af en neutral og uafhængig mediator. Mediator fungerer som en forhandlingsleder, hvis rolle er at bistå de involverede parter med at beskrive deres syn på konflikten, drøfte individuelle løsningsbehov og selv opstille en række løsningsmuligheder.

Mediators medvirken som uafhængig og upartisk forhandlingsleder medvirker til at skabe konstruktive forhandlinger, hvor alle muligheder for enighed afsøges.

Mediationsprocessen er fortrolig. Alle oplysninger, som kommer frem under mediationen, herunder på møder med de enkelte parter, er fortrolige. What happens in the room stays in the room!

Mediation er frivillig, og hver part kan derfor til enhver tid afbryde forhandlingerne og forlade lokalet, såfremt man ikke længere ønsker at deltage.

Ved mediation er det parterne selv, der redegør for deres situation. Det er parterne selv, der bestemmer, hvad de skal diskutere, ligesom det er parterne selv, der bestemmer, hvordan kon-flikten i sidste ende kan løses. Mediator faciliterer og sikrer, at begge parter hører hinanden, og at begge bidrager med konstruktive løsninger på konflikten. Mediator hjælper parterne med at forklare deres synspunkter for hinanden og få belyst de specifikke behov og interesser, der har betydning for dem.

Når parterne er nået frem til et for begge tilfredsstillende resultat, kan de indgå en formel og retsgyldig aftale, og derved løse konflikten i enighed, i stedet for at lade en dommer uden dybere kendskab til de involverede parters situation og virksomhedsdrift afsige dom i sagen.

Mediation tager typisk ganske få uger, hvorimod retssager kan tage flere år.

For erhvervsdrivende skaber meditation som konfliktløsningsmodel effektive og brugbare resultater, så virksomheden i stedet for konflikt kan bruge tiden på det, som er virksomhedens egentlige formål – nemlig at drive forretning!

På samme måde kan mediation bistå til konfliktløsning mellem private med et resultat, som begge parter kan acceptere, hvilket både giver en økonomisk besparelse i forhold til en domstolsprøvelse af tvisten, og en mulighed for at bevare eller genopbygge en personlig relation efter afslutning af konflikten.

Fordelene ved mediation

Mediation som konfliktløsningsredskab har mange fordele, som retssager og voldgift ikke har:

  • Mediation er en hurtig og effektiv proces. Mediation er typisk en kort proces (fra én dag til få måneder afhængig af sagens omfang), hvorimod retssager og voldgift kan tage flere år.
  • Mediation er ressourcebesparende – både omkostningsmæssigt, tidsmæssigt og følelsesmæssigt.
  • Mediation kan medvirke til at genetablere en forlist samarbejdsrelation – enten erhvervsmæssigt eller privat.
  • Mediationens formål er at skabe effektive og brugbare løsninger for de involverede parter, så de kan bruge tiden på mere konstruktive ting end at være i konflikt.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Associeret Partner og Mediator
Anne Mie Lund
Email: aml@dklaw.dk
Tel: +45 33 13 69 20