Retssager & Voldgift

Vi har stor erfaring og en lang tradition for retssagsbehandling, herunder forberedelse, planlægning og gennemførelse af retssager. Retssagsbehandling bliver af Fabritius Tengnagel & Heine betragtet som en selvstændig juridisk specialdisciplin, der stiller særlige krav til advokatens uddannelse, erfaring og omhu.

Kontoret har repræsenteret klienter i flere af de største retssager i Danmark, herunder Farum-sagen og selskabstømmersagerne, Roskilde Bank-sagen, Amagerbank-sagen, Eik Bank-sagen, Tvind-sagen samt Se- og Hør-sagen.

Forberedelse og planlægning af en retssag er helt afgørende for det resultat, der kan forventes, når domstolene skal træffe afgørelse i en sag. Er der foretaget syn- og skøn, er alle relevante dokumenter fremlagt, er de nødvendige vidner og fagfolk indkaldt, er blot nogle af de forhold, som der skal være styr på. Materiale, som ikke er inddraget under sagens forberedelse, kan domstolene ikke lægge vægt på under sagen. Det er derfor yderst vigtigt, at der allerede tidligt i forløbet bliver truffet strategiske og planlægningsmæssige beslutninger for at opnå det bedste resultat. I vores rådgivning indgår altid vejledning om og vurdering af mulighederne for en eventuel forligsmæssig løsning af sagen. Vi lægger ikke skjul på, hvis vi mener, at en sag ikke bør føres.

Gennemførelse kræver udover solide juridiske færdigheder og grundig forberedelse, retoriske og analytiske kundskaber. Der skal foretages vidneafhøringer, afhjemles skønsmænd, gennemgås tidligere domme, fremlægges bilag mv., alt med henblik på at retten får den helt rigtige opfattelse af klientens sag.

Retssagsbehandling har traditionelt været advokatens hovedområde, hvilket imidlertid ikke er tilfældet længere. Vi har taget konsekvensen af denne udvikling, men fastholder denne traditionsrige juridiske disciplin som en af kontorets absolutte spidskompetencer. Det er vores erklærede mål, at den, der har ret, også skal få ret.

Voldgift

Fabritius Tengnagel & Heine har stor erfaring med at bistå klienter under både danske og internationale voldgiftssager.

Kontoret har ført sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut, Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, Det Internationale Handelskammer (ICC) og ad hoc-voldgift. Vi har herved opbygget viden om de specielle normer, kutymer og særlige processuelle regler, der gælder for denne type sager.

Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine er desuden medlem af Dansk Forening for Voldgift.

Mediation

Som et alternativ til retssager og voldgift kan konflikter mellem parter søges løst ved mediation.

Mediation er en effektiv, fleksibel og mere direkte form for konfliktløsning gennem struktureret forhandling og giver i mange tilfælde et hurtigere og mere tilfredsstillende resultat for de involverede parter end en langvarig og omkostningstung domstols- eller voldgiftprøvelse af en tvist.

Hos Fabritius Tengnagel & Heine kan vi bistå med at få løst konflikter gennem mediation.

Advokat Anne Mie Lund har gennemført Danske Advokaters Mediatoruddannelse.

Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine er desuden medlem af Danske Mediatoradvokater.

Du kan læse mere om mediation og konfliktløsning her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Partner
Thomas Bøgelund Norvold
Email: tbn@dklaw.dk
Tel: +45 33 13 69 20

Partner
Søren Locher
Email: shl@dklaw.dk
Tel: +45 33 13 69 20

Partner og Mediator
Anne Mie Lund
Email: aml@dklaw.dk
Tel: +45 33 13 69 20