Honorar

Det er gratis at have ret, men det vil ofte være forbundet med omkostninger at få ret!

Vi rådgiver for at skabe værdi for vores klienter. I vores rådgivning kan forligsmæssige overvejelser og aftaler indgå, for at de økonomisk og menneskeligt set mest hensigtsmæssige løsninger opnås.

Vi ønsker åbenhed om honorarfastsættelsen. Vores salær beregnes efter sædvanlig praksis med udgangspunkt i sagens omstændigheder og den forbrugte tid på følgende vis:

Partnere:3.000 – 3.600 kr. pr. time
Specialistadvokater:2.800 – 3.000 kr. pr. time
Ansatte advokater:2.400 – 2.800 kr. pr. time
Advokatfuldmægtige:1.600 – 1.800 kr. pr. time

Satserne tillægges moms.

Ved rådgivning af privatpersoner og forbrugere prøver vi altid at give et samlet overslag på ydelsen.

Efter aftale kan vi give tilbud på fast pris for en given opgave.

Der tages forbehold for en årlig regulering af satserne hvert år den 1. januar. Sagerne afregnes normalt aconto ved måneds- eller kvartalsudgang.

Afhængig af sagens karakter opkræver vi depositum ved sagens opstart. Der opkræves altid depositum for 1. gangs-klienter samt klienter uden forretningssted i Danmark

Advokaterne hos Fabritius Tengnagel & Heine er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokater hos Fabritius Tengnagel & Heine er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Fabritius Tengnagel & Heine, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine er organiseret som interessentskab.

Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.