Ledelsesansvar

Bestyrelses- og direktionsansvar

Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine rådgiver om ledelsesansvar (bestyrelses- og direktionsansvar). Vi rådgiver privatpersoner, forsikringsselskaber, aktionærer, konkursboer, ledelsesmedlemmer og selskaber.

Vi har omfattende processuel erfaring, herunder fra Danmarkshistoriens største retssager om ledelsesansvar. Vi repræsenterer pt. ledelsesmedlemmer i Amagerbanksagen og EIK Bank-sagen. Vi har repræsenteret det ledelsesmedlem i Roskilde Bank-sagen, der blev endeligt frifundet med Østre Landsrets dom, idet sagen ikke blev anket til Højesteret, for så vidt angik vores klient.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at et medlem af en virksomheds bestyrelse eller direktion hæfter direkte og solidarisk med sin personlige formue for fejl og forsømmelser i forbindelse med arbejdet for virksomheden. Der kan derfor være meget på spil, hvis man bliver inddraget i en sag om ledelsesansvar.

Bestyrelsens forpligtelse i et kapitalselskab er at varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet samt at sikre, at selskabet altid har et forsvarligt kapitalberedskab, dvs. at selskabet altid kan svare enhver sit. Sager om bestyrelsesansvar opstår ofte i den situation, hvor bestyrelsen vælger at fortsætte driften af selskabet, selvom den burde have været indstillet. Det betegnes ofte sådan, at driften er fortsat efter håbløshedstidspunktet. Dette kan være erstatningsansvarspådragende. Bestyrelsesansvaret kan også knyttes op på enkeltstående dispositioner, handlinger eller undladelser. Fx uforsvarlig lånoptagelse, manglende tilsyn og kontrol med selskabets drift og overtrædelse af lovregler.

Direktionens forpligtelser i et kapitalselskab er at varetage den daglige drift af selskabet under hensyntagen til bestyrelsens retningslinjer og de beslutninger, som bestyrelsen har truffet. Direktionen skal sørge for, at der er styr på selskabets regnskabsforhold, bogføring mv. Derudover skal direktionen ligesom bestyrelsen sikre, at selskabet altid har et tilstrækkeligt kapitalberedskab.

Det er meget vigtigt, at potentielt sagsøgte bestyrelsesmedlemmer og direktører hurtigt får egen advokat, der kan rådgive og vejlede om den praktiske, strategiske og menneskelige håndtering af sådanne sager. En hensigtsmæssig varetagelse af ledelsens interesse starter ofte, før der overhovedet er udtaget stævning i sagen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Partner
Thomas Bøgelund Norvold
Email: tbn@dklaw.dk
Tel: +45 33 13 69 20

Partner
Niels Ulrik Heine
Email: nuh@dklaw.dk
Tel: +45 33 13 69 20