Etablering af virksomhed eller filial i Frankrig

Der opstår mange spørgsmål, når en dansk virksomhed ønsker at udvide sit markedsområde og etablere sig i Frankrig. Forretningskulturen i Frankrig er anderledes end i Danmark, og retsreglerne vedrørende selskabsetablering og -drift, ansættelse af medarbejdere og virksomhedens skattepligt er vigtige områder at søge rådgivning om forud for iværksættelse af de mere praktiske tiltag.

Valg af selskabsform:

Hvorvidt det danske selskab skal oprette en filial i Frankrig eller blot et forbindelseskontor afhænger af, hvilken aktivitet, der forventes udført på det franske marked. Hvis det danske selskab påtænker at udøve egentlig kommerciel virksomhed på det franske marked, bør en filial oprettes.

En filial kan oprettes som en af flere forskellige selskabsformer. De mest gængse selskabsformer er henholdsvis det franske anpartsselskab (SARL / EURL – en-mands ApS), det franske aktieselskab (SA) eller det forenklede aktieselskab (SAS).

Hvilken type selskab, man skal vælge at etablere sig med, afhænger af flere faktorer, herunder selskabets påtænkte volumen, fleksibilitet i driften etc.

Fremgangsmåde ved selskabsetablering:

Selve stiftelsesprocessen er i Frankrig betydelig mere omstændelig og tidskrævende end en selskabsregistrering i Danmark. Man skal typisk regne med ca. 6-8 uger fra første spadestik til selskabet er færdigetableret med fransk cvr.nr. (No. siret)

Der skal naturligvis udarbejdes franske vedtægter, selskabet skal domicileres og selskabskapitalen skal deponeres på en fransk bankkonto forud for, at selskabet kan registreres ved det franske Handelskammer.

Åbning af en fransk bankkonto til deponering af selskabskapitalen er – ud fra beskyttelseshensyn i forhold til hvidvaskningsreglerne – ofte den mest tidskrævende del af selskabsetableringen, men med eksisterende gode bankrelationer kommer man langt. Vi kan også være behjælpelige i den henseende, da vi har et velfungerende samarbejde med store banker i både Danmark og Frankrig.

Når adresse og deponering af selskabskapital er på plads, sendes vedtægterne til det franske skattevæsen til påtegning. Herefter trykkes en annonce i det franske statstidende indeholdende den vigtigste information om det påtænkte selskab, og endelig kan selskabet registreres i Handelskammeret. Herefter modtaget en Kbis (selskabsudskrift), og selskabet modtager dermed det cvr.nr. (No. siret), der er afgørende for, at virksomhedens kommercielle aktiviteter kan påbegyndes.

Ansættelse af franske medarbejdere:

Myterne om det forjættede franske arbejdsmarked er mange – og det er ikke uden grund. Dansk og fransk arbejds- og ansættelsesret er meget forskellig. Som virksomhed er det derfor vigtigt, at samtlige krav til udformning og indhold af en ansættelseskontrakt er opfyldt og på plads, inden en medarbejder på fransk territorium påbegynder arbejdet.

Man kunne forledes til at tro, at en dansk ansættelseskontrakt oversat til fransk, er tilstrækkeligt som ansættelsesgrundlag, men det er på ingen måde tilfældet, og det tilrådes, at søge juridisk bistand til udformningen af ansættelseskontrakten.

En ansat i Frankrig er – på nær ved udstationering – omfattet af fransk ret. Det gælder både den materielle arbejdsret, og selve den skatteretlige del af ansættelsen. Til den ansattes løn skal derfor lægges ca. 40% i sociale afgifter, som arbejdsgiver er ansvarlig for afregning af til de franske myndigheder. Som arbejdsgiver skal man altså påregne et lønniveau, der kan bære, at man ud over lønnen skal betale ca. 40% heraf i sociale afgifter.

Derudover er der en række krav til arbejdstid, dokumentation herfor etc. der adskiller sig fra danske regler, og som er vigtige at overholde, hvis man som arbejdsgiver vil undgå arbejdsretlige sanktioner.

Kontakt os for rådgivning

Frankrig er Europas største land, og en betydelig samhandelspartner for Danmark. Det franske marked har stort potentiale, og danske virksomheder bør ikke holde sig tilbage på grund af usikkerhed om retsregler, sprogvanskeligheder etc.

Vores kontor har stor erfaring med etablering af franske filialer for danske virksomheder, både for så vidt angår rådgivning om valg af selskabsform, etablering af selskabet og ansættelse af medarbejdere i overensstemmelse med fransk ret. Endvidere kan vi bidrage med kommerciel erfaring og indsigt.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Associeret Partner
Anne Mie Lund
Email: aml@dklaw.dk
Tel: +45 33 13 69 20