Familieret

Separation
Skilsmisse efter separation
Direkte skilsmisse
Samvær
Forældremyndighed og bopæl

Separation

Vi rådgiver om separation og skilsmisse, ligesom vi rådgiver og er bisidder i Statsforvaltningen i sager om fastsættelse af samvær.

Hvis I ikke ønsker at være gift længere, har I hver især ret til at blive separeret. Separationen er en slags prøveperiode, hvor I skal finde ud af, om I ønsker at genoptage ægteskabet, eller om I ønsker at blive skilt.

Rent juridisk betyder en separation følgende:

• I arver ikke længere hinanden, hvis en af jer dør
• Jeres formuefællesskab ophører, hvilket betyder, at de ting, som I ejer sammen, på det tidspunkt, hvor I sender ansøgningen om separation til Statsforvaltningen, udgør det, der skal deles imellem jer
• Ægteskabet er ikke ophævet, og I kan derfor ikke gifte jer med en anden
• I har ret til at blive skilt efter 6 måneders separation. Hvis I undervejs bliver enige om, at I vil skilles, behøver I ikke at vente i 6 måneder

I skal sende en ansøgning om separation til Statsforvaltningen. I skal udfylde en blanket, og I skal betale et gebyr på 420 kr. Når I er blevet separeret, bliver I kun skilt, hvis I søger om det. I modsat fald vil I være separeret på ubestemt tid.

For at en separation kan opretholdes, kræver det, at I rent faktisk flytter fra hinanden. Fortsat samliv i et par måneder efter separationen anses normalt for at være i orden. Hvis I bor sammen i længere tid end et par måneder, vil Statsforvaltningen normalt betragte jeres separation som bortfaldet, hvilket betyder, at I skal separeres forfra, medmindre I vælger at blive skilt med det samme.

Hvis I flytter sammen i længere tid end nogle få uger, mens I er separeret, gælder jeres separation ikke længere. Det vil sige, at de ting, der blev ophævet, igen gælder fuldt ud. Arveretten og formuefællesskabet træder igen i kraft. Hvis det viser sig, at I alligevel ikke vil bo sammen og igen ønsker at blive separeret, skal I starte forfra. Det vil sige, at I igen skal søge om at blive separeret. I kan i stedet ansøge om at blive skilt, hvis I er enige om, at I hellere vil det.

Det er nok til at starte en sag i Statsforvaltningen, hvis blot én af jer sender en ansøgning om separation. Den anden behøver derfor ikke at skrive under.

En separation i Statsforvaltningen kræver dog, at I er enige om at blive separeret, og at I er enige om de vilkår (ægtefællebidrag og leje-/andelsbolig), der skal gælde for jeres separation. Kan I ikke blive enige, skal jeres sag i retten.

Hvis I er enige om at blive separeret, og I også er enige i vilkårene for separationen, kan Statsforvaltningen uden videre lave en bevilling til jer. En bevilling er et juridisk dokument, der viser, at I nu er separeret.

Hvis I ikke er enige om at blive separeret, eller hvis I ikke er enige om vilkårene, skal I deltage i en vilkårsforhandling. Det er et møde i Statsforvaltningen, hvor I får vejledning, og hvor reglerne gennemgås.

Selvom I er enige om det hele, kan I tilvælge en vilkårsforhandling, hvis I ønsker at få den vejledning, der gives under et sådant møde.

Det koster 950 kr. at deltage i en vilkårsforhandling.

Statsforvaltningen kan også bestemme, at I skal til et møde i Statsforvaltningen. Hvis det er Statsforvaltningen, der beslutter, at I alligevel skal til vilkårsforhandling, skal I ikke betale gebyret. Det kan f.eks. være i de situationer, hvor Statsforvaltningen er i tvivl om, hvorvidt I begge forstår betydningen af de aftaler, I har indgået, eller hvis I ikke ved, hvilke rettigheder I har, eller hvis der er noget, der tyder på, at én af jer er blevet presset til en aftale.

Hvis I ikke kan blive enige, sender Statsforvaltningen jeres sag i byretten, hvor dommeren vil bestemme vilkårene for separationen.

Skilsmisse efter separation

Vi rådgiver om separation og skilsmisse, ligesom vi rådgiver og er bisidder i Statsforvaltningen i sager om fastsættelse af samvær.

Hvis I er separeret, kan I når som helst ansøge om at blive skilt, hvis I er enige om at blive skilt.

Når I har været separeret i 6 måneder, har I hver især ret til at blive skilt – også hvis I ikke er enige. I bliver ikke automatisk skilt efter 6 måneders separation, idet I skal sende en ansøgning om skilsmisse til Statsforvaltningen. I skal udfylde en blanket og betale 420 kr.

Det er nok til at starte en sag i Statsforvaltningen, hvis blot én af jer sender en ansøgning om separation. Den anden behøver derfor ikke at skrive under. De 6 måneder tæller fra den dag, hvor jeres separationsbevilling er lavet af Statsforvaltningen. Hvis I er separeret ved dom, er det den dag, hvor dommen er afsagt. Hvis I f.eks. er blevet separeret den 5. januar, kan ansøgningen om skilsmisse underskrives den 6. juli.

Hvis I er enige om at blive skilt, og I også er enige om vilkårene (ægtefællebidrag og leje-/andelsbolig), kan Statsforvaltningen uden videre lave en bevilling til jer. En bevilling er et juridisk dokument, der viser, at I nu er skilt.

Hvis I ikke er enige om at blive skilt, eller hvis I ikke er enige om vilkårene, skal I deltage i det, der hedder en vilkårsforhandling. Det er et møde i Statsforvaltningen, hvor I får vejledning, og hvor reglerne gennemgås.

Selvom I er enige om det hele, kan I også tilvælge en vilkårsforhandling, hvis I ønsker at få den vejledning, der gives under et sådant møde. Det koster 950 kr.

Statsforvaltningen kan også bestemme, at I skal til et møde i Statsforvaltningen. Hvis det er Statsforvaltningen, der beslutter, at I alligevel skal til vilkårsforhandling, skal I ikke betale gebyret. Det kan f.eks. være tilfældet, såfremt Statsforvaltningen er i tvivl om, hvorvidt I begge forstår betydningen af de aftaler, I har indgået, eller hvis det ser ud som om, at I ikke ved, hvilke rettigheder I har, eller hvis der er noget, der tyder på, at én af jer er blevet presset til en aftale.

Hvis I ikke bliver enige efter en vilkårsforhandling, sender Statsforvaltningen sagen i byretten. Her vil dommeren bestemme vilkårene for skilsmissen.

Direkte skilsmisse

Vi rådgiver om separation og skilsmisse, ligesom vi rådgiver og er bisidder i Statsforvaltningen i sager om fastsættelse af samvær.

Hvis I er enige om at blive skilt, og I opfylder betingelserne for at blive skilt, kan Statsforvaltningen uden videre lave en bevilling til jer. En bevilling er et juridisk dokument, der viser, at I nu er skilt.

Hvis I er uenige om skilsmissen, kan I blive skilt uden først at have været separeret, hvis et eller flere af følgende forhold gør sig gældende:

1) Den anden har været utro
2) Du og din ægtefælle har boet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser
3) Den anden har begået vold mod dig eller jeres børn
4) Den ene af jer er allerede gift med en anden (bigami)
5) Den anden har bortført jeres fælles barn til udlandet

I skal ansøge Statsforvaltningen om skilsmisse, og det koster et gebyr på 420 kr.

Det er nok til at starte en sag i Statsforvaltningen, hvis blot én af jer sender en ansøgning. Den anden behøver derfor ikke at skrive under.

Samvær

Vi rådgiver om separation og skilsmisse, ligesom vi rådgiver og er bisidder i Statsforvaltningen i sager om fastsættelse af samvær.

Jeres barn har ret til begge sine forældre, og I har som barnets forældre et fælles ansvar for, at jeres barn har en god kontakt til begge forældre.

Jeres barn har ret til samvær med den forælder, det ikke bor hos. I har mulighed for at aftale, hvordan barnets samvær skal foregå. Hvis I ikke kan blive enige, fastsætter Statsforvaltningen samværet. Samværet fastsættes altid ud fra en konkret vurdering af hensyn til barnets tarv. Samværet spænder vidt, i nogle sager fastsættes der overvåget samvær, i andre sager fastsættes der samvær hver anden weekend og en hverdag i den uge, hvor der ikke er weekendsamvær, mens der i andre tilfælde fastsættes en deleordning, således at barnet bor 7 dage ad gangen hos henholdsvis den ene forældre og 7 dage hos den anden forældre. Statsforvaltningen fastsætter herudover ofte feriesamvær, således at forældrene ved, hvem der skal have barnet i juleferien, vinterferien, påskeferien, sommerferien og efterårsferien.

Hvis I har aftalt samvær, eller Statsforvaltningen har fastsat samvær, er der mulighed for at få ændret dette samvær. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis barnet ikke trives med den gældende samværsordning. Hvis I ikke er enige, træffer Statsforvaltningen en afgørelse herom. Der er mulighed for at få børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling hos Statsforvaltningen.

Forældremyndighed og bopæl

Ved separation, skilsmisse og ophør af samliv er udgangspunktet, at den fælles forældremyndighed fortsætter. Det betyder, at I stadig skal være enige om væsentlige beslutninger vedrørende jeres barn.

Hvis en af jer ønsker den fulde forældremyndighed, skal vedkommende indsende en anmodning til Statsforvaltningen, som herefter indkalder jer til et møde. Hvis I på mødet fortsat ikke kan blive enige om forældremyndigheden, kan I hver især anmode om, at sagen sendes videre til retten, som herefter træffer afgørelse om forældremyndigheden.

Selvom I har fælles forældremyndighed, skal I stadig tage stilling til, hvor jeres barn skal have bopæl. Den forældre, der har bopælsretten kan træffe overordnede beslutninger om barnets forhold i hverdagen uden at bede om samtykke fra den anden forælder.

I kan selv indgå en aftale omkring bopælsretten, men hvis i ikke kan blive enige, skal I sende en anmodning til Statsforvaltningen, hvorefter I bliver indkaldt til et møde. Er I stadig ikke enige, kan I hver især anmode om at få sagen sendt videre til retten, som herefter vil træffe afgørelse.

Vi rådgiver og bistår i sager for Statsforvaltningen om forældremyndighed og bopæl, ligesom vi fører forældremyndigheds- og bopælssager for domstolene.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Advokat
Winnie Bøgelund Norvold
Email: wbn@dklaw.dk
Tlf: +45 33 13 69 20