Økonomisk Kriminalitet

Straffesager om økonomisk kriminalitet behandles og føres ofte af anklagemyndighedens specialenhed National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), i daglig tale bagmandspolitiet, eller af politikredsens særlige advokatur for økonomisk kriminalitet. Anklagemyndigheden er specialiseret i at føre sager om økonomisk kriminalitet.

Du har derfor behov for en skarp og kompetent forsvarer til at varetage dine interesser.

Sager om økonomisk kriminalitet er et særligt speciale og en spidskompetence, som kontorets advokater har udviklet over årene. Tvind-sagen, Se og Hør-sagen, Amagerbank-sagen, Farum-sagen og Selskabstømmer-sagerne samt er blot nogle af de større sager i nyere tid, hvor kontorets advokater har varetaget de tiltaltes forsvar.

Bliver du involveret i en sag om økonomisk kriminalitet, er det afgørende, at du vælger en forsvarsadvokat, der har forståelse for den forretningsmæssige og økonomiske vinkel, og som samtidig er skarp på de juridiske forhold i den konkrete sag. Det er vigtigt, at du først taler med politiet, når din forsvarsadvokat har læst sagen igennem, og du har haft lejlighed til at tale med ham. Du har ikke pligt til at udtale dig til politiet eller SKAT.

Straffesager om økonomisk kriminalitet forudsætter, at forsvarsadvokaten har en høj ekspertise i erhvervsforhold, herunder regnskabsforståelse, selskabsret, skatteret og momsret.

Flere af kontorets advokater er beneficerede (særligt udnævnt af Justitsministeriet) til at behandle straffesager, og strafferet har altid været en naturlig del af kontorets sagsportefølje.

Straffesager om økonomisk kriminalitet dækker over en række sagstyper, der angår forbrydelser af økonomisk karakter. De klassiske sager om økonomisk kriminalitet er typisk sager om:

  • Underslæb, bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, skyldnersvig og bestikkelse.

Sager om økonomisk kriminalitet dækker også sager om økonomisk kriminalitet på en række særlovsområder, som f.eks.:

Skattestrafferet

Skattesvig, momssvig og afgiftssvig beskrives og behandles under overskriften skattestrafferet. Skatte-, moms- og afgiftssvig er en form for økonomisk kriminalitet, der består i helt eller delvist at unddrage sig beskatning, moms eller afgift.

Allerede mens sagen verserer for SKAT, har du ret til at få beskikket (betalt) en forsvarer. Du kan selv vælge, hvem der skal være din forsvarer.

Det er vigtigt, at du ikke udtaler dig til politiet eller SKAT, før du har drøftet sagen med en forsvarsadvokat med speciale i sager om påstået skatte-, moms- eller afgiftssunddragelse. Det kan være bedst ikke at udtale sig, men det kan efter omstændighederne også være en fordel. Om du skal udtale dig eller ej, skal altid drøftes med din forsvarsadvokat, der har haft lejlighed til at sætte dig grundigt ind i din sag, så der ikke opstår misforståelser.

Mange forhold, der fra myndighederne side vurderes mistænkelige, har ofte en fornuftig og forretningsmæssig forklaring, og det er vigtigt, at myndighederne forstår dette. En del sager frafaldes, fordi der på et tidligt tidspunkt indgås en dialog med myndighederne om sagen.

Vi rådgiver erhvervsklienter om selskabsretlige forhold, ligesom vi fører almindelige skatte-, moms-, og afgiftsager ved såvel Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten som ved Domstolene. Anklagemyndigheden og SKAT har ofte ikke den fornødne erhvervsretlige erfaring og viden til at gennemskue, hvornår en disposition har en almindelige forretningsmæssig årsag. Det kan vi forklare dem.

Kursmanipulation og finansielle forhold

Sager om kursmanipulation af én af de sagstyper, der først er kommet til de senere år i takt med, at der efter finanskrisen er kommet mere fokus på de finansielle markeder, banker og hele det finansielle system.

Vi har ført flere sager om kursmanipulation.

Vi repræsenterer tidligere ledelsesmedlemmer i Roskildebank-sagen, Amagerbank-sagen og Eik-Bank-sagen. Vi har arbejdet indgående med den finansielle lovgivning, og vi har således dybdegående forståelse for finansielle forhold.

Det betyder, at vi har et indgående kendskab til det bagvedliggende regelgrundlag. Dette er nødvendigt for at matche anklagemyndigheden i denne type sager.

Insiderhandel & finansielle forhold

Forbuddet mod insiderhandel og videregivelse af intern viden omfatter enhver, der har intern viden. Det er imidlertid langt fra altid, der er grundlag for tiltale, sigtelse eller straf i denne type sager.

I sager om insiderhandel påstår myndighederne ofte, at den sigtede har opnået en gevinst til sig selv eller tredjemand enten ved selv eller via tredjemand (stråmand) at handle med værdipapirer på baggrund af intern viden på et tidspunkt, hvor denne viden endnu ikke var kendt af markedet.

Vi repræsenterer tidligere ledelsesmedlemmer i Roskildebank-sagen, Amagerbank-sagen og Eik-Bank-sagen. Her er der tale om civile retssager.

Vi har arbejdet indgående med den finansielle lovgivning og har dybdegående forståelse for finansielle forhold.

Det betyder, at vi har et indgående kendskab til det bagvedliggende regelgrundlag. Dette er nødvendigt for at matche anklagemyndigheden i denne type sager.

Hvidvask

Hvidvasklovens formål er at bekæmpe hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Som følge heraf har en række virksomheder (hovedsageligt inden for den finansielle sektor) og privatpersoner (f.eks. revisorer) pligt til at underrette myndighederne, såfremt de får mistanke om, at deres kunder hvidvasker penge eller finansierer terrorisme.

Hvidvask er at sikre udbytte fra en strafbar handling, det kan være fra sort arbejde, narkotikasalg, underslæb, skattesvig mv.

Der er ført flere sager mod vekselkontorer, der har medvirket til omveksling af kontakter, i situationer, hvor vekselkontoret bl.a. ikke har sikret sig identiteten på de personer, kontoret har bistået med veksling af kontanter og overførsler til udlandet.

Vi har ført flere sager om hvidvask. Både fysiske og juridiske personer (selskaber) kan blive sigtet, tiltalt og straffet.

Kartel & Konkurrenceforhold

Et kartel er en ulovlig aftale mellem konkurrerende virksomheder, der begrænser konkurrencen. Kartelaktiviteter er karakteriseret ved, at de er vanskelige at afsløre, fordi karteldeltagerne har en fælles interesse i at holde aftalen hemmelig. Aftalerne i kartellerne drejer sig typisk om priser, begrænsninger af produktionen, markedsdeling og samordning af tilbud.

Karteldeltagelse er en meget alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven og en virksomhed, herunder direktøren eller bestyrelsesformanden, kan derfor blive pålagt at betale en bøde for at have deltaget i et kartel sammen med andre virksomheder. Bøder kan blive på over 20 mio. kr.

Personer, der indgår i en kartelaftale eller opfordrer til eller på anden måde medvirker til en kartelaftale, kan også blive straffet med fængsel.

Vi behandler og rådgiver om karteller, og vi kan også bistå dig med evt. møder i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Returkommission, provision & bestikkelse

Sigtelser og tiltalerejsning for modtagelse af ulovlige provisioner (returkommission) eller bestikkelse opstår ofte i forhold til ansatte i større virksomheder eller offentlige institutioner.

Sigtelsen eller tiltalen går ofte på, at en medarbejder eller chef (indkøber) som ”betaling” for at købe en vare eller en tjenesteydelser et bestemt sted har modtaget; et kontantbeløb, en vare, en rabat eller en anden privat formuefordel til gengæld for at have købt varen eller tjenesteydelsen til en til højere pris, end parterne sædvanligvis ville have aftalt.

Sigtelsen eller tiltalen kan også gå på den omvendte situation; at medarbejderen har solgt virksomhedens varer for billigt mod privat at modtage et kontantbeløb, en vare eller en tjenesteydelse til gengæld.

Mange forhold, der fra myndighederne side vurderes mistænkelige, har ofte en fornuftig og forretningsmæssig forklaring, og det er vigtigt, at myndighederne forstår dette.

Vi har ført mange sager om returkommission, provision og bestikkelse.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Partner
Thomas Bøgelund Norvold
Email: tbn@dklaw.dk
Tel: +45 33 13 69 20

Partner
Søren Locher
Email: shl@dklaw.dk
Tel: +45 33 13 69 20