Nyhedsbrev fra Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine
Oktober 2016

Vi skriver om relevante nyheder og domme inden for de forretningsområder, som vi beskæftiger os med. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores nyhedsbrev, så kontakt os på news@dklaw.dk.

Venlig hilsen
Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine

 

Kan du som udlandsdansker eller udlænding købe fast ejendom i Danmark?

At købe fast ejendom i Danmark er ikke alle forundt, og som udlandsdansker eller udlænding er der en række betingelser, der skal være opfyldt, før man kan sætte nøglen i egen dør. Betingelserne afhænger af, om man er EU- eller EØS-borger eller om man er borger i et land udenfor disse samarbejder. Endvidere er kravene forskellige afhængig af, om man ønsker at købe en helårsbolig eller et sommerhus.

Bopælskravet:
Hvis man ikke i øjeblikket har bopæl, eller tidligere har haft bopæl i Danmark i sammenlagt fem år, kræver køb af ejendom som oftest tilladelse fra Justitsministeriet. Ved vurderingen af, om man har haft bopæl i Danmark, lægges der vægt på om personen har haft fast og varigt ophold inden for rigets grænser. Et kortere ophold kan være tilstrækkeligt, hvis det på baggrund af de øvrige oplysninger i sagen må antages, at personen har til hensigt at blive i landet for bestandig. Et midlertidigt studieophold kan dog ikke tages i betragtning som en bopæl. Ud over varigheden lægges der vægt på personens civile status, hjemmeboende børn, der går i skole i Danmark, arbejde og kendskab til det danske sprog.

For så vidt angår EU- og EØS-borgere gælder der en undtagelse fra kravet om Justitsministeriets tilladelse. Man kan således købe fast ejendom i Danmark uden at opfylde fem års kravet, og skal alene underskrive en tro- og loveerklæring på, at den faste ejendom skal tjene som helårsbolig.

Køb af sommerhus:
Danmark har i modsætning til andre EU-lande en specifik regel, der siger, at man kun kan købe sommerhus i Danmark, såfremt man enten aktuelt har bopæl eller tidligere i sammenlagt fem år har haft bopæl i Danmark. De lempeligere regler for EU- og EØS borgere gælder således ikke ved køb af sommerhus.

Såfremt man som udlænding ikke opfylder bopælskriteriet, har man dog fortsat mulighed for at arve et sommerhus eller at overtage et sommerhus som del af en skilsmisse.

Ligeledes har man mulighed for at erhverve et sommerhus i Danmark, såfremt man kan dokumentere en særlig tilknytning til Danmark, som f.eks. familierelationer eller anden særlig stærk tilknytning til Danmark. I sådanne tilfælde kan man også som udlænding eller udlandsdansker med forudgående tilladelse få mulighed for at købe et sommerhus.

Udenlandske selskaber:
Der gælder samme bopælskrav for personer, som for selskaber og foreninger m.m. Det vil sige, at såfremt et selskab enten ikke har hjemsted eller har haft hjemsted i Danmark i sammenlagt 5 år, skal selskabet søge om Justitsministeriets tilladelse til køb af fast ejendom.

Et selskab, som har hjemsted i et EU- eller EØS-land, og som er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i dette EU- eller EØS-land, kan dog under visse forudsætninger købe fast ejendom i Danmark uden Justitsministeriets tilladelse. Dette gælder selskaber, der har oprettet eller ønsker at oprette filialer eller agenturer, eller som ønsker at levere tjenesteydelser i Danmark

Advokat Anne Mie Lund rådgiver om udlændinges erhvervelse af fast ejendom i Danmark, samt bistår med indhentelse af de fornødne tilladelser mv.

Kontakt advokat Anne Mie Lund for yderligere information om emnet.